Ingemar - Báo cáo hoạt động

Báo cáo hoạt động

Mỗi năm, tại Boat show quốc tế Genoa, chúng tôi xuất bản một brochure trình bày về các công trình lớn hoàn thành trong năm qua. Đây là một cơ hội ihnh2 thành những ý tưởng mới cho việc thiết kế các bến du thuyền và xem xét các ví dụ của việc sử dụng cấu trúc nổi.

 
 
Ingemar - Newsletter 2021 Md’I
Ingemar - Newsletter 2020 Md’I
Ingemar - Newsletter 2020
 
Ingemar - Newsletter 2019
Ingemar - Newsletter 2018
Ingemar - Newsletter 2017
 
Ingemar - Newsletter 2016
Ingemar - Newsletter 2015
Ingemar - Newsletter 2014
 
Ingemar - Newsletter 2013
Ingemar - Newsletter 2012
Ingemar - Newsletter 2011
 
Ingemar - Newsletter 2010
Ingemar - Newsletter 2009
Ingemar - Newsletter 2008
 
Ingemar - Newsletter 2007
Ingemar - Newsletter 2006
Ingemar - Newsletter 2005
 
Ingemar - Newsletter 2004
Ingemar - Newsletter 2003